Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website van Meurs Vervoer en Veiligheid B.V., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58722394. Deze Website https://www.vervoerenveiligheid.nl/ (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door de zustermaatschappij van Meurs Vervoer en Veiligheid B.V., te weten eelloo B.V. gevestigd te Houten en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 30136788 (hierna: “eelloo”).

Meurs V&V en eelloo respecteren je privacy. Wij erkennen je behoefte aan een goede controle over je persoonlijke gegevens en behandelen jouw gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij je gegevens verwerken.

Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van jouw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Eelloo registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Als je contact met Meurs V&V opneemt via de website kunnen wij de gegevens die je verstrekt (via een formulier of chatbox) opslaan. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden, anders dan welke in de cookieverklaring worden genoemd.

De gegevens die worden verzameld zullen  Meurs V&V en eelloo gebruiken om:
je in staat te stellen optimaal gebruik van onze website te maken
een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken met je te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wanneer je jezelf aanmeldt voor een dienst(en) (bijv. een vraag om informatie) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij.

Bewaartermijnen

Eelloo bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Gebruik van cookies

Beveiliging van uw gegevens


Eelloo beschouwt een adequate beveiliging van jouw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onder  andere het recht op inzage in de gegevens die eelloo van jou verwerkt (door het invullen van een formulier) en eventueel correctie daarvan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop eelloo jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via support@eelloo.nl

Verwijderen gegevens

Mocht het zo zijn dat je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, dan kun je hiertoe een verzoek doen naar support@eelloo.nl. Daarnaast vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten

Mocht je van mening zijn wat we onjuist met persoonsgegevens omgaan, dan kun je hierover contact opnemen via support@eelloo.nl.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact via support@eelloo.nl